Go Navy
Go Navy

Navy 28, Duke 21

Oct. 1, 2005

Recap |  Box Score


 

 

12/23/14 vs San Diego State 9:30 PM